© Irrsee ©Valentin Weinhaeupl
Ein junges Paar steht auf einem Steg am Irrsee, im Hintergrund ist das Ufer mit Bäumen

Informace o ochraně údajů podle čl. 13 a 14 DSGVO

Informace o ochraně údajů podle čl. 13 a 14 DSGVO

1 Obecné

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně zákonným způsobem na základě právních předpisů (zejména DSGVO, DSG 2018, TKG 2021). V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů - typu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů - v souvislosti s používáním našich webových stránek i v souvislosti s dalšími službami naší společnosti.


1.1 Osoba odpovědná za zpracování vašich údajů

Osobou odpovědnou (ve smyslu čl. 4 Z 7 DSGVO) za zpracování vašich osobních údajů (osobní údaje ve smyslu čl. 4 Z 1 DSGVO) je:

Tourismusverband MondSeeLand Mondsee - Irrsee
Dr. Franz Müller Straße 3
A-5310 Mondsee
Tel.: +43 (0) 6232 2270
E-mail: info@mondsee.at

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ochranu osobních údajů bereme vážně a za tímto účelem jsme jmenovali externího pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je MMag. Martin Zeppezauer, Thurnbichlweg 50, A-6353 Going am Wilden Kaiser(www.zepedes.com). Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese martin@zepedes.com.

 

1.2 Účely, kategorie údajů a právní základ pro zpracování osobních údajů

Účely zpracování

Účely zpracování vašich osobních údajů obecně vyplývají z naší podnikatelské činnosti jako organizace cestovního ruchu: zpřístupnění našich online nabídek, zpracování dotazů / objednávek / rezervací zákazníků, účetnictví, komunikace s obchodními partnery a zákazníky. Podrobné informace o účelech zpracování a případném dalším zpracování pro jiné slučitelné účely, jakož i o kategoriích zpracovávaných údajů naleznete v podrobných popisech jednotlivých procesů zpracování údajů.

Obecné kategorie údajů

 • Osobní údaje (např. jméno, datum narození a věk, adresa)
 • Kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo)
 • Komunikační údaje (čas a obsah komunikace)
 • Údaje o objednávce nebo rezervaci (např. objednané zboží nebo objednané služby a fakturační údaje, jako je doba poskytnutí služby, způsob platby, datum vystavení faktury, daňové identifikační číslo ...)
 • Platební údaje (např. číslo účtu, údaje o platební kartě)
 • Údaje o smlouvě (obsah smluv jakéhokoli druhu)
 • Údaje o používání webu (např. údaje o serveru, soubory protokolů a soubory cookie)

Zvláštní kategorie údajů ("citlivé údaje") podle čl. 9 DSGVO.

 • Údaje o zdravotním stavu (pouze pokud jsou nám poskytnuty na základě vašeho výslovného souhlasu pro zpracování vaší objednávky (např. obstarání hotelu specializovaného na hosty s potravinovou intolerancí nebo alergií))

Právní základ pro zpracování

Pro zpracování údajů popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů v zásadě neexistuje povinnost poskytnout údaje. Neposkytnutí těchto údajů bude mít za následek pouze to, že nebudeme moci tyto služby nabízet. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo objednávky, kterou jste u nás učinili, je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti z naší strany (povinnost vedení účetnictví, povinnost vedení účetnictví nebo jiné povinnosti týkající se právní dokumentace), je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO. Pokud zpracováváme vaše údaje pro splnění úkolu, který nám byl uložen ve veřejném zájmu ("svrchovaná akce"), je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. e DSGVO. Pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a vaše zájmy, základní práva a svobody nepřevažují nad naším zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO ("oprávněný zájem"). V takovém případě vás budeme o našich oprávněných zájmech rovněž informovat. Pokud nemáme žádný jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, jak je vysvětleno výše, požádáme vás o souhlas se zpracováním údajů, čímž se v těchto případech opíráme o čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo v případě zpracování citlivých údajů o čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO jako právní základ. Tento souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.


1.3 Předávání údajů zpracovatelům a třetím stranám

Vaše osobní údaje zpracováváme s podporou zpracovatelů, kteří nám pomáhají při poskytování našich služeb. Tito zpracovatelé jsou vázáni příslušnou smlouvou iSd. Čl. 28 DSGVO s námi přísně chránit vaše osobní údaje a nesmí zpracovávat vaše osobní údaje za jiným účelem, než je poskytování našich služeb. O které zpracovatele se jedná, se dozvíte z podrobných popisů jednotlivých postupů zpracování údajů.

Předání vašich osobních údajů jiným společnostem než našim zpracovatelům objednávek se provádí poskytovatelům služeb typickým pro ekonomiku, jako jsou banky, daňoví poradci nebo auditoři. Státním institucím a úřadům jsou osobní údaje předávány pouze v rámci závazných vnitrostátních právních předpisů.

V závislosti na vaší objednávce (např. v případě rezervací a poptávek) mohou být vaše osobní údaje předávány také partnerům hotelu nebo jiným poskytovatelům služeb cestovního ruchu (členům naší organizace), a to pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení vaší objednávky. Předávané osobní údaje se liší v závislosti na službě.

1.4 Předávání údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně v rámci EU. Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pokud se tak děje v souvislosti s využíváním služeb našich zpracovatelů nebo třetích stran, děje se tak pouze v případě, že jsou splněny požadavky čl. 44 a násl. nařízení DSGVO pro předávání údajů do třetích zemí. DSGVO pro předávání do třetích zemí: tj. na základě zvláštních záruk, jako je úředně uznané stanovení úrovně ochrany údajů odpovídající EU nebo v souladu s úředně uznanými smluvními závazky, tzv. standardními smluvními doložkami EU. Pokud se opíráme o standardní smluvní doložky EU jako právní základ pro předání vašich osobních údajů, budeme v rámci komplexního posouzení rizik zkoumat také přípustnost tohoto předání údajů. Pokud dojdeme k negativnímu výsledku, nebudeme tyto údaje předávat do třetí země bez vašeho výslovného souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a DSGVO.


1.5 Vymazání údajů a doba jejich uložení

Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine účel, pro který jsme je shromažďovali. Údaje mohou být také uloženy, pokud je budeme nadále zpracovávat pro účel, který je slučitelný s původním účelem. Mohou být také uloženy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná ustanovení, kterým naše společnost podléhá.

1.6 Zdroje údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme výhradně od vás a nepoužíváme žádné jiné zdroje údajů.

1.7 Profilování

Nepoužíváme žádné postupy automatizovaného rozhodování nebo profilování, které by vůči vám měly právní účinky nebo vás podobně významně ovlivňovaly. S vaším souhlasem však používáme údaje o vašem používání, abychom lépe poznali vaše zájmy a mohli vám tak zobrazovat informace, které vás zajímají, nebo vám předkládat nabídky šité na míru, nebo abychom vám mohli zobrazovat relevantní informace na webových stránkách třetích stran nebo na platformách sociálních médií.

1.8 Ochrana vašich práv na ochranu údajů

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (DSGVO) máte právo na informace, opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů. Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas nebo smlouva s vámi uzavřená, máte také právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat jakýkoli souhlas, který jste případně udělili ke zpracování svých osobních údajů. Tím není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů do okamžiku odvolání. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V případě vznesení námitky nebudou vaše osobní údaje nadále zpracovávány pro účely přímého marketingu. Podrobné vysvětlení těchto práv naleznete zde v kapitole III.

Právo na stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena jiným způsobem, můžete si stěžovat u příslušného dozorového úřadu. V Rakousku je to úřad pro ochranu osobních údajů (Wickenburggasse 8, 1080 Vídeň, e-mail: dsb@dsb.gv.at).

2. návštěvou našich webových stránek

V této části vás informujeme o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje při návštěvě našich webových stránek.


2.1 Prezentace webových stránek

Údaje na serveru

Z technických důvodů jsou na základě právního základu § 165 odst. 3 S 3 TKG 2021 (nezbytného pro provoz našich webových stránek) zaznamenávány mimo jiné následující údaje, které nám nebo našemu poskytovateli webového prostoru předává váš internetový prohlížeč (tzv. "log soubory serveru"):

 • typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém a typ zařízení (např. stolní počítač / mobilní telefon).
 • Webové stránky, ze kterých nás navštěvujete (URL odkazu)
 • Webové stránky, které jste navštívili
 • Datum a čas vašeho přístupu
 • Vaše adresa internetového protokolu (IP adresa)

Tyto údaje, které jsou pro nás anonymní, jsou uchovávány odděleně od jakýchkoli vámi poskytnutých osobních údajů, a neumožňují nám tedy vyvozovat žádné závěry o konkrétní osobě. Jsou analyzovány pro statistické účely za účelem optimalizace našich webových stránek a našich nabídek.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" nebo podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Poskytovatelé technických služeb

Obsah našich webových stránek vytváříme a upravujeme s pomocí následujících poskytovatelů služeb, které jsme se zavázali k používání našich webových stránek prostřednictvím příslušné smlouvy v souladu s čl. 28 DSGVO. Čl. 28 DSGVO zpracovávat vaše údaje výhradně v rámci naší objednávky:

Technické koncepce:

 • TTG Tourismus Technologie GmbH (Freistädter Str. 119, A-4040 Linz). Více informací o ochraně osobních údajů na: https: //www.ttg.at/datenschutz.

Webhosting:

 • Mittwald CM Service GmbH & Co KG (Köningsberger Str. 4-6, D-32339 Espelkamp). Více informací o ochraně osobních údajů na: https: //www.mittwald.de/datenschutz

 

2.2 Soubory cookie

Banner souborů cookie - Soubory cookie na našich webových stránkách

Naše webové stránky používají soubory cookie, které nám pomáhají učinit naše webové stránky pro vás uživatelsky přívětivější a efektivnější, provádět statistické analýzy používání našich webových stránek nebo zobrazovat obsah, který vás zajímá, na jiných webových stránkách. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání informací během návštěvy webových stránek nebo o ní a ukládají se v počítači návštěvníka webových stránek. Právním základem pro soubory cookie, které jsou naprosto nezbytné pro správné fungování našich webových stránek (např. soubor cookie nákupního košíku), je § 96 odst. 3 S 3 TKG 2003. Soubory cookie, které nejsou nezbytné pro fungování našich webových stránek (např. analytické nebo marketingové soubory cookie), jsou deaktivovány a aktivují se pouze s vaším souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO v našem banneru se soubory cookie ("Souhlasím se všemi soubory cookie"). Kliknutím na "Individuální nastavení" můžete aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé soubory cookie nebo skupiny souborů cookie. Kliknutím na "Deaktivovat všechny soubory cookie" se soubory cookie deaktivují. Pokud omezíte používání souborů cookie na našich webových stránkách, je možné, že již nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu. Podrobné informace o souborech cookie používaných na našich webových stránkách naleznete v našem banneru souborů cookie. Nastavení souborů cookie je přístupné prostřednictvím tlačítka "Přizpůsobit soubory cookie".

Změna nastavení souborů cookie ve webovém prohlížeči

V nastavení svého webového prohlížeče můžete sami určit, jak bude vámi používaný webový prohlížeč zacházet se soubory cookie, tj. které soubory cookie budou povoleny nebo odmítnuty. Můžete také kdykoli sami vymazat soubory cookie, které jsou již ve vašem počítači/koncovém zařízení uloženy. Kde přesně se tato nastavení nacházejí, závisí na příslušném webovém prohlížeči. Podrobné informace o tom získáte prostřednictvím funkce nápovědy příslušného webového prohlížeče.

Kromě toho je možné obecně vznést námitku proti souborům cookie a podobným technologiím sledování prostřednictvím následujících služeb nastavením vašich individuálních preferencí - které technologie pro reklamu založenou na používání a zájmech si přejete povolit:


2.3 Komunikace s námi

Kontaktní formulář a e-mail

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost kontaktovat nás e-mailem a/nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. V tomto případě budou vámi poskytnuté informace zpracovány za účelem vyřízení vašeho kontaktu na právním základě plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Máme oprávněný zájem na použití kontaktního formuláře podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Oprávněným zájmem je nabídnout návštěvníkům našich webových stránek způsob, jak nás kontaktovat, který nevyžaduje vyvolání vlastního e-mailového klienta. Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost tyto osobní údaje poskytovat. Jediným důsledkem neposkytnutí těchto údajů je to, že žádost nepodáte a my ji nebudeme moci zpracovat. Údaje budou předány třetím stranám pouze tehdy, pokud je to uvedeno na webových stránkách nebo v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo pokud to vyžaduje zákon. Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro zpracování vašich dotazů nebo pro případné dotazy.


2.4 Internetový obchod (obchody) / rezervační portál (portály)

Za účelem poskytování smluvních služeb, jakož i jejich úhrady a realizace v rámci online nákupů, rezervací a objednávek brožur zpracováváme vaše základní osobní údaje, smluvní a platební údaje, jakož i komunikační údaje (IP adresa a soubory protokolu serveru) na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (plnění smlouvy), jakož i čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO (zákonná povinnost fakturace a archivace).

Tyto údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou k danému účelu potřebné, dokud to stanoví právní předpisy (doba uchovávání faktur podle § 132 BAO 7 let; objednávky poukázek do uplynutí doby uplatnění 30 let) nebo tyto údaje vyžadujeme na základě právního základu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (oprávněný zájem) k obraně před případnými nároky z odpovědnosti. Pokud zrušíte proces objednávky, uchováváme údaje po dobu 14 dnů, abychom mohli objasnit případné problémy během procesu objednávky.

Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost poskytovat osobní údaje. Jediným důsledkem jejich neposkytnutí je, že nemůžeme zpracovat vaše rezervace/objednávky.

Online rezervace a žádosti o rezervaci HRS

Pro zpracování online rezervací a poptávek zpracováváme vaše osobní údaje za účelem poskytnutí rezervovaných služeb s pomocí našeho poskytovatele služeb HRS Destination Solutions (Breslauerplatz 4, D-50668 Kolín nad Rýnem). Za tímto účelem ukládáme a zpracováváme inventární údaje, komunikační údaje, smluvní údaje, platební údaje našich zákazníků, zájemců a dalších obchodních partnerů. Zpracování se provádí za účelem poskytování smluvních služeb nebo plnění předsmluvních služeb na základě právních důvodů čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (rezervační transakce, odpovědi na žádosti o cenovou nabídku), jakož i čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO (zákonem požadované doby uchovávání rezervací nebo faktur). Za tímto účelem jsou datová pole označená jako povinná nezbytná pro zdůvodnění a plnění smlouvy. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám (hotelovým partnerům nebo jiným poskytovatelům služeb v oblasti cestovního ruchu) v rámci tohoto zpracování údajů na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (pokud je to nezbytné pro zpracování rezervační transakce) nebo na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO pro použití odpovídajícího rezervačního softwaru. Se společností HRS Destination Solutions jsme uzavřeli odpovídající smlouvu podle čl. 28 DSGVO jako se zpracovatelem, která zajišťuje, že vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci naší objednávky. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti HRS Destination Solutions najdete na adrese: https://www.im-web.de/datenschutzerklaerung.php.

Externí poskytovatelé platebních služeb

Pro úhradu objednávkových transakcí / rezervací využíváme externí poskytovatele platebních služeb na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (plnění smlouvy), prostřednictvím jejichž platforem můžete provádět své platby. Platební údaje, které zadáváte v rámci objednávky (např. čísla účtů, čísla kreditních karet včetně kontrolních číslic, hesla / TAN atd.), zpracovávají výhradně naši poskytovatelé platebních služeb a nejsou pro nás viditelné. Prostřednictvím našich poskytovatelů platebních služeb obdržíme pouze potvrzení o provedené platbě nebo informaci, že platbu nebylo možné provést. Další informace o ochraně osobních údajů a všeobecných podmínkách našich poskytovatelů platebních služeb naleznete na adrese:

 

2.5 Odkazy na další internetové obchody

Prodej vstupenek na Reservix

Abychom našim uživatelům umožnili rychlý nákup vstupenek online, odkazujeme na platformu společnosti Reservix (Reservix GmbH, Humboldstraße 2, D-79098 Freiburg). Tento odkaz je integrován do stránky pomocí odkazu HTML. Po kliknutí na odkaz se otevře nové okno prohlížeče a stránka poskytovatele služeb Reservix. Na této stránce se můžete zaregistrovat. Osobní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a případně bankovní spojení, jsou shromažďovány, pokud je to nezbytné pro vyřízení vašich dotazů nebo pro účely navázání a zpracování smluvního vztahu. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a používání údajů společností Reservix, jakož i o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů poskytovatele Reservix: https: //s3.eu-central-1.amazonaws.com/reservix/Datenschutzerklaerung_Reservix.pdf.
Pokud si nepřejete, aby společnost Reservix mohla přiřadit vaši návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu Reservix, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu Reservix.


2.6 Zasílání novinek e-mailem

E-mailový zpravodaj (TTG)

Na našich webových stránkách máte možnost zaregistrovat se k odběru našeho newsletteru. Právním základem pro zasílání newsletteru je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Registrace k odběru našeho newsletteru probíhá v rámci tzv. double opt-in procedury. Tímto způsobem zajišťujeme, aby se nikdo nemohl registrovat s e-mailovými adresami třetích stran (např. s vaší e-mailovou adresou). Svůj souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat kliknutím na "odhlašovací odkaz" na konci každé rozesílky. Zákonnost do té doby již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena. Po odhlášení odběru budeme vaši e-mailovou adresu nadále uchovávat po dobu 3 let na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO), abychom mohli v případě potřeby prokázat váš původně udělený souhlas. K rozesílání našeho newsletteru využíváme poskytovatele služeb TTG Tourismus Technologie GmbH (Freistädter Str. 119, A-4040 Linz). S pomocí společnosti TTG můžeme analyzovat naše kampaně zasílání newsletteru. Při otevření e-mailu zaslaného pomocí nástroje TTG pro zasílání newsletteru je navázáno spojení se servery společnosti TTG (umístění serveru Linec, Rakousko). To nám umožňuje zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a na které odkazy bylo případně kliknuto. Účelem těchto analýz je lépe přizpůsobit budoucí newslettery zájmům příjemců. Kromě toho se zaznamenávají technické informace, jako je čas načtení, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém příjemce. Rovněž na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO použijeme informace z naší zákaznické databáze o vašich předchozích objednávkách / rezervacích / dotazech, abychom vám zasílali pouze newslettery s obsahem, který vás zajímá. Se společností TTG iSd jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Čl. 28 DSGVO, abychom zajistili, že vaše údaje budou zpracovávány pouze v námi požadovaném a vámi povoleném rozsahu. Obecné informace o ochraně osobních údajů od společnosti TTG naleznete na adrese: https://www.ttg.at/datenschutz/.

 

2.7 Webová analýza - statistická analýza našich webových stránek

Správce tagů Google

Ke správě značek webových stránek prostřednictvím společného nástroje využíváme služby poskytovatele Google Ireland Limited ("Google") (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Samotný nástroj Google Tag Manager (který implementuje značky) je doménou, která nenastavuje soubory cookie ani neshromažďuje žádné jiné osobní údaje. Nástroj spouští jiné značky, které zase mohou shromažďovat údaje. Google Tag Manager k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstává tato deaktivace v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí nástroje Google Tag Manager. Společnost Google je certifikovaným partnerem rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. Právním základem pro (alespoň v jednotlivých případech) předávání údajů do USA je proto rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 3 DSGVO. Právním základem pro předávání údajů do USA (přinejmenším v jednotlivých případech) je proto rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany údajů, jak je definováno v čl. 45 odst. 3 DSGVO, kterým Evropská komise potvrzuje odpovídající úroveň ochrany údajů v USA. Další informace o ochraně údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/.

Služba Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited ("Google") (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Právním základem pro používání této služby je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Služba Google Analytics používá soubory cookie, které se ukládají v počítači návštěvníka stránek a které umožňují analýzu používání našich webových stránek návštěvníkem stránek. Informace generované souborem cookie o používání našich webových stránek se obvykle ukládají na evropských serverech a pouze ve výjimečných případech se přenášejí na server společnosti Google v USA a ukládají se tam. Používáme službu Google Analytics s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google zpravidla ještě zkrácena v rámci Evropské unie a pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam pouze zkrácena. Společnost Google je certifikovaným partnerem rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. Právním základem pro (přinejmenším případ od případu) předávání údajů do USA je proto rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 3 DSG. IP adresa přenášená příslušným prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Z našeho pověření bude Google získané informace používat k vyhodnocování používání webových stránek za účelem sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách. Shromažďování údajů službou Google Analytics může návštěvník stránek zabránit úpravou nastavení souborů cookie pro tyto webové stránky. Proti shromažďování a ukládání IP adresy a údajů generovaných soubory cookie lze také kdykoli vznést námitku s platností do budoucna. Příslušný doplněk prohlížeče lze stáhnout a nainstalovat na následujícím odkazu: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout. Další informace o používání údajů společností Google, možnostech nastavení a námitek naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google(https://policies.google.com/privacy) a v nastavení zobrazování reklamy společností Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

Sledování konverzí v reklamách Google

Naše webové stránky využívají službu "Google Ads Conversion Tracking" poskytovatele . Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Při umisťování reklamy na Google používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí (doba uložení 30 dní). Tímto způsobem rozpoznáme, že jste klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na naše stránky. Nezískáváme však žádné osobní údaje, ale pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na některou z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Sledování konverzí v reklamách Google používáme na právním základě vašeho souhlasu (nastavení prostřednictvím našeho banneru se soubory cookie) podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Společnost Google je certifikovaným partnerem rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. Právním základem pro (alespoň případ od případu) předávání údajů do USA je proto rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 3 DSGVO. Právním základem pro (alespoň případ od případu) předávání údajů do USA je proto rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany údajů, jak je definováno v čl. 45 odst. 3 DSGVO, kterým Evropská komise osvědčuje, že USA mají odpovídající úroveň ochrany údajů. Další informace o používání údajů společností Google, možnostech nastavení a námitek naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google(https://policies.google.com/privacy) a v nastavení zobrazování reklamy společností Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

Matomo

Webové stránky www.mondsee.at využívají open source webovou analytickou službu Matomo, službu poskytovanou společností InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland, NZBN 6106769, ("Matomo"). Matomo používá technologii, která umožňuje rozpoznávání uživatele napříč stránkami za účelem analýzy chování uživatele. Služba Matomo je umístěna výhradně na našich vlastních serverech, takže veškerá analytická data zůstávají u nás a nejsou předávána dále. IP adresa je před uložením anonymizována (zkrácena o poslední dva bajty).

Pomocí systému Matomo jsme schopni shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek návštěvníky. Díky tomu můžeme zjistit, které zobrazení stránky bylo provedeno, kdy a z jakého regionu přišlo. Shromažďujeme také různé soubory protokolů (např. IP adresu, odkaz, použité prohlížeče a operační systémy) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. chování při klikání).

Zpracování údajů vychází z našeho oprávněného zájmu na anonymizované analýze chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud jste nám udělili souhlas s nastavením "analytických" souborů cookie, jsou soubory cookie nastaveny také společností Matomo. To nám také umožňuje rozpoznat vracející se uživatele a podrobněji "analyzovat" jejich chování na našich webových stránkách. Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení souborů cookie.

2.8 Webový marketing

Remarketing Google

Naše webové stránky využívají funkce "Google Analytics Remarketing" ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick pro různá zařízení na právním základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tato funkce umožňuje propojit reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí služby Google Analytics Remarketing s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, které jsou využívány napříč zařízeními. Tímto způsobem se vám mohou na základě zájmů zobrazovat personalizovaná reklamní sdělení, která byla přizpůsobena v závislosti na vašem předchozím používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači). Pokud jste k tomu dali souhlas, společnost Google za tímto účelem propojí historii procházení webu a aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem se mohou stejná personalizovaná reklamní sdělení zobrazovat na každém koncovém zařízení, na kterém se přihlásíte pomocí svého účtu Google. Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics identifikátory uživatelů ověřené společností Google, které jsou dočasně propojeny s našimi údaji služby Google Analytics za účelem definování a vytváření cílových skupin pro reklamní inzerci napříč zařízeními. Soubory cookie se po 1 roce vymažou. Společnost Google je certifikovaným partnerem rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. Právním základem pro (alespoň v jednotlivých případech) předávání údajů do USA je tedy rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně ve smyslu čl. 45 odst. 3 DSG. Čl. 45 odst. 3 DSGVO, kterým Evropská komise osvědčuje odpovídající úroveň ochrany údajů pro USA. Proti remarketingu/cílení napříč zařízeními můžete trvale vznést námitku tak, že ve svém účtu Google deaktivujete personalizovanou reklamu; to provedete na tomto odkazu https://myadcenter.google.com/?hl=de&sasb=true. Agregace shromážděných údajů ve vašem účtu Google je založena výhradně na vašem souhlasu, který můžete udělit nebo odvolat u společnosti Google (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). S poskytovatelem služby jsme uzavřeli odpovídající smlouvu podle čl. 28 DSGVO jako se zpracovatelem, která zajišťuje, že vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci naší objednávky. Další informace a ustanovení o ochraně údajů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy.


2.9 Integrace dalších služeb a obsahu třetích stran

V rámci našich webových stránek integrujeme obsah nebo funkce třetích stran. To vždy vyžaduje, aby poskytovatelé těchto obsahů nebo funkcí znali IP adresu uživatele. Bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto pro prezentaci tohoto obsahu nezbytná. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají k doručení obsahu pouze IP adresu. Nemáme však žádný vliv na to, zda poskytovatelé třetích stran IP adresu ukládají, např. pro statistické účely. Právním základem pro používání těchto služeb, pokud jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek, je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, jinak váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Informace o účelu a rozsahu dalšího zpracování a použití údajů poskytovateli vložených služeb/obsahu, jakož i další informace iSd. Čl. 13 a 14 DSGVO naleznete pod níže uvedenými informačními odkazy. Na našich webových stránkách jsou vloženy následující služby/obsah:

OpenStreetMap

Pro kartografickou prezentaci používáme mapovou službu s otevřeným zdrojovým kódem "OpenStreetMaps" (také nazývanou "OSM") nadace Openstreetmap Foundation (St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Velká Británie). Za tímto účelem se mapové podklady načítají ze serveru OSM. Do OSM jsou přenášeny následující údaje: navštívená stránka na našich webových stránkách, IP adresa vašeho koncového zařízení a údaje o poloze. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (oprávněný zájem). Náš oprávněný zájem spočívá v atraktivní prezentaci naší online nabídky nebo geografické prezentaci nabídek našeho regionu. V případě údajů o poloze mobilního zařízení je právním základem váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO tím, že umožňujete sdílení údajů o poloze vašeho mobilního zařízení. Evropská komise potvrdila, že Spojené království má v zásadě stejnou úroveň ochrany jako Evropská unie. Právním základem pro předávání údajů do Spojeného království je proto čl. 45 DSGVO. Další informace o OSM naleznete na adrese: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Ikony IcoMoon (CDN)

Integrujeme písma a ikony ("IcoMoon Fonts") od poskytovatele Roonas Corporation (11490 BURBANK BLVD STE 6A, NORTH HOLLYWOOD CA 91601, Spojené státy). Při vyvolání našich stránek, které mají tato písma nebo symboly vloženy, je navázáno spojení mezi vaším prohlížečem a servery společnosti Roonas (icomoon.io), aby se písma a symboly ve vašem prohlížeči správně zobrazily. Prostřednictvím tohoto načítání dat jsou informace o vašem používání našich webových stránek (například vaše IP adresa a informace o prohlížeči) přenášeny na servery společnosti Roonas a tam ukládány. Tuto službu používáme na základě našeho oprávněného zájmu iSd. Čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v atraktivní prezentaci obsahu našich webových stránek, v našem zájmu na tom, abychom tento obsah mohli poskytovat v co nejkratší době načítání, a také v našem oprávněném zájmu na tom, abychom sami neprovozovali síť pro doručování obsahu. Máte právo vznést námitku proti zpracování. O tom, zda je námitka úspěšná, se rozhodne v rámci vyvážení zájmů. Informace o používání údajů ve společnosti IcoMoon a o ochraně údajů ve společnosti IcoMoon naleznete na adrese: https://icomoon.io/#privacypolicy.


3. Další zpracování údajů v obchodním styku

V této části vás informujeme o dalším zpracování údajů mimo naše webové stránky.


3.1 Žádosti o zaměstnání

Kontaktní údaje a podklady k žádosti o zaměstnání, které nám byly předloženy v rámci žádosti o zaměstnání, zpracováváme výhradně interně za účelem výběru vhodných kandidátů do pracovního poměru. Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost osobní údaje poskytnout. Jediným důsledkem neposkytnutí údajů je, že žádost nepodáte a my ji nebudeme moci zpracovat. V souladu s právními předpisy budeme takto předané osobní údaje uchovávat maximálně po dobu 6 měsíců, případně maximálně po dobu 2 let, pokud uchazeč výslovně souhlasil s jejich evidencí.


3.2 Online přítomnost v sociálních médiích

Kromě našich webových stránek udržujeme online přítomnost v rámci sociálních sítí a platforem: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram a YouTube, abychom mohli komunikovat se zákazníky a obchodními partnery, kteří jsou zde aktivní, a informovat je o našich službách na těchto sítích. Další informace o ochraně osobních údajů najdete při vyvolání našeho obsahu na těchto platformách.


3.3 Soutěže

Vaše osobní údaje poskytnuté pro účast v našich soutěžích (e-mailová adresa, jméno, adresa) použijeme pouze k určení výherce, k jeho informování o výhře a k zaslání cen. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí údajů bude mít za následek pouze to, že se nebudete moci soutěže zúčastnit. Vaše údaje budou uchovávány po dobu trvání soutěže a - za účelem vyřízení případných nároků na výhru a náhradu škody - maximálně 3 roky poté a poté budou vymazány. Účastí v soutěži také souhlasíte s tím, že v případě výhry může být vaše jméno zveřejněno na našich webových stránkách a také na našich veřejných kanálech sociálních médií.


3.4 Foto/video dokumentace na akcích

Na akcích můžeme pořizovat fotografie a videa z těchto akcí nebo je nechat pořídit námi pověřenými fotografy, na kterých budete rozpoznatelní jako účastníci těchto akcí. Tyto fotografie/videa potřebujeme k dokumentaci a propagaci našich akcí, a proto je také zveřejníme v našich médiích (např. v tištěných brožurách, na webových stránkách a sociálních sítích) a poskytneme je i dalším vlastníkům médií (tištěných i online) k propagaci naší akce. Z vaší strany neexistuje žádná právní ani smluvní povinnost tyto údaje poskytnout. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů (fotografií a videí, na kterých jste rozpoznatelní) je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v našem právu na public relations (prezentace naší činnosti), jakož i na propagaci našich akcí. Máte právo vznést námitku proti zpracování. Svou námitku prosím adresujte na e-mailovou adresu, kterou jsme uvedli v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Lze však předpokládat, že náš výše uvedený zájem na použití fotografií nepřiměřeně nezasahuje do vašich práv jako zobrazené osoby. To platí zejména proto, že tyto fotografie/videa pořizujeme na veřejných prostranstvích a na pořízení a použití fotografií/videí upozorňujeme předem před každou akcí. Vždy také dbáme na to, aby nebyly porušeny oprávněné zájmy zobrazených osob. Pokud by z důvodů zvláštního zřetele hodných došlo k porušení vašich osobních práv a svobod námi vytvořenou fotografií / videem, upustíme od dalšího zpracování / zveřejnění. K odstranění z již rozeslaných tištěných médií nemůže dojít. V takovém případě však provedeme smazání na našich webových stránkách nebo kanálech sociálních médií. Fotografie / videa z akcí zpravidla odstraňujeme, pokud tyto snímky již nepotřebujeme k dokumentaci a propagaci těchto akcí.


3.5 Databáze zákazníků a obchodních partnerů

Systém CRM (TTG)

CRM systém poskytovatele TTG (TTG Tourismus Technologie GmbH, Freistädter Str. 119, A-4040 Linz) používáme jako nástroj pro udržování kontaktů v oblasti B2B (např. s cestovními kancelářemi, cestovními agenturami, incentivními agenturami, členskými podniky) i v oblasti zákazníků (B2C) (poptávky hostů, objednávky brožur, přímý marketing stávajícím zákazníkům) na právním základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f). DSGVO. Uložené kontakty jsou předávány pouze na výslovnou žádost obchodního partnera/zákazníka na základě právního základu souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Tento souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat zasláním e-mailu. Se společností TTG jsme uzavřeli odpovídající smlouvu podle čl. 28 DSGVO jako se zpracovatelem objednávky, která zajišťuje, že vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci naší objednávky. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti TGG najdete na adrese: https://www.ttg.at/datenschutz/.


3.6 Síť WLAN pro hosty/návštěvníky

Na veřejných místech i v našich kancelářích nabízíme volně přístupnou síť WLAN pro návštěvníky. Abychom vám mohli poskytnout služby hotspotu, je nutné použít osobní údaje vašeho koncového zařízení. V této souvislosti mohou být dočasně uloženy také adresy MAC (adresa řízení přístupu k médiu) koncových zařízení. Dále můžeme po dobu 7 dnů uchovávat protokolové údaje (dále jen "protokolové soubory") o typu a rozsahu využívání služeb. Tyto údaje nelze přímo přiřadit k vaší osobě, lze je však přímo přiřadit ke koncovému zařízení, které používáte, a tím je nepřímo přiřadit k vaší osobě. Za účelem poskytování této nabídky využíváme služeb společnosti Salzburg AG (Bayerhamerstraße 16, A-5020 Salzburg) jako našeho zpracovatele. Se zpracovatelem naší objednávky jsme uzavřeli odpovídající smlouvu v souladu s čl. 28 DSGVO, která zajišťuje, že vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci naší objednávky.


3.7 Registrace na akce a aktivity

Naše kancelář nabízí možnost registrace na akce různých poskytovatelů v našem regionu. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo). Tyto údaje zpracováváme na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (plnění smlouvy/předsmluvní opatření) a předáváme je také příslušnému organizátorovi. Po skončení akce tyto údaje vymažeme nebo zničíme.

 

Aktuální verze prohlášení o ochraně osobních údajů k 31.7.2023